2000 – Yoga och Stress – studie

Ett flertal studier har visat på positiva effekter av gruppbehandlingar vid olika typer av psykisk och fysisk ohälsa. I denna randomiserade studie utvärderades effekten av två olika stresshanteringsmetoder. En kognitiv beteendeterapeutisk metod kallad Strategisk Resursanvändning (SRA) jämfördes med Kundaliniyoga. 33 deltagare rekryterades från ett stort svenskt företag1 och fördelades på fyra grupper. En könsblandad grupp och en grupp med enbart kvinnor tränades i respektive metod. Deltagarna i de båda metoderna hade vid eftermätningarna signifikant förbättrat såväl subjektivt skattade som fysiologiskt mätta variabler däribland upplevd stress, stressbeteende, ilska, utmattning, livskvalitet, blodtryck, och puls. Yoga hade en signifikant sänkning av noradrenalin. SRA:s sänkning av adrenalin närmade sig signifikans. Ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna. Slutsatsen är att båda metoderna har effekt på såväl fysiologiska som psykologiska aspekter av stress.

Nyckelord: Stress, Stresshantering, Kognitiv beteendeterapi, yoga.

2000-Yoga-och-Stress-studie.pdf download View | Download
Categories: Stress