Yogans historia

Vi vet idag väldigt lite om hur yogan såg ut i de förhistoriska samhällena. Arkeologin har gett oss vissa ledtrådar. Mycket av det andra som sägs i detta ämne är ren spekulation.

Spår av yoga har hittats på olika platser runt om i världen. I Central-Amerika t.ex. har man hittat statyer som visar människor i olika yoga-ställningar, vilka kan spåras tillbaka till Mayaindianernas kultur. De tidigaste spåren står dock att finna i Indien.

Olika yogamästare har nämnt tids-perioder på 10.000 år, 40.000 år och till och med upp till 100.000 år då yoga i någon form har utövats av människan. Dessa siffror kan vi naturligtvis ta med så många nypor salt vi vill.

Det vi idag vet säkert är att yoga funnits i minst 5.000 år.

För 4-5.000 år sedan var det gamla Indien koncentrerat till Indusdalen och spred ut sig över delar av nuvarande Indien och Pakistan. I dessa områden har i modern tid två stora städer grävts ut, Harappa i norr och Mohenjo Daro i söder. Denna kultur hade sin storhetstid under 2.600 till 1.900 f.Kr. men spår efter tidiga bosättningar går så långt tillbaka som till 3.300 f.Kr. Skriftspråket som dessa människor använde, bestående av mer än 400 olika symboler förbryllar fortfarande forskarna. Många av tecknen är starkt stiliserade och omöjliga att föreställa sig vad de betyder. Keramikkonsten och förmågan att bearbeta sten var högt utvecklad och man har bland annat funnit ett antal stensigill med inristade figurer som sitter i klassiska yogaställningar.

När engelsmannen Sir Mortimer Wheeler 1922 gjorde de första utgrävningarna i Mohenjo Daro hittades bl.a. ett sigill. Det visar en man som sitter i lotusställning. Bakom honom sitter två andra personer och bakom var och en av dem ser man en upprest orm (symbolen för en rest Kundalini).

På ett sigill man också fann i Mohenjo Daro sitter en ensam person i lotusställning på en piedestal. Runt honom ser man en elefant, ett lejon, en buffel, en noshörning och två rådjur.

På ett annat sigill ser man en skäggig, långhårig man med ögonen slutna i meditation. Liknande sigill har även hittats i Harappa. Dessa stensigill har kunnat dateras arkeologiskt och visar oss tydligt att yoga definitivt varit en del av den mänskliga kulturen under de sista 5.000 åren. Enkla yogaövningar ingår också i Ayurveda, ett av världens äldsta medicinska system som vi vet uppstod i Indien för minst 5.000 år sedan.

Yoga finns också omnämnt i de tidigaste Veda-skrifterna, Rig-Veda, vars ursprung är omtvistat men som tros vara författade 3.000 f.Kr eller till och med ännu tidigare. Vissa astronomiska referenser i Rig-Veda tyder på att åtminstone delar av de 1028 stroferna daterar sig ända tillbaka till det fjärde årtusendet f.Kr.

I Uppslagsverket The Shamballa Encyclopedia of Yoga kan man läsa att om yogans historia är inte mycket känt på grund av att så lite kronologiskt material finns tillgängligt. Man definierar där dock den tidigaste yogan, den Arkaiska Yogans ursprung till ca. 3.000 f.Kr.

Redan från början hade yogan ett omfattande inflytande på den indiska kulturen. I verket Bhagavad-Gita, ett av världslitteraturens största epos, det klassiska Indiens mest lästa verk, som började skrivas för cirka 2.500 år sedan, finns ett flertal hänvisningar till yoga och hur yoga är vägen till frigörelse och insikt.

Buddha, som levde på 500-talet f.Kr. har beskrivits som en av de främsta bland Yogis. Efter att som 29-åring ha lämnat sitt föräldrahem för-djupade han sig under många år i väldigt strikt och asketisk yoga. Hans långa och djupa meditationer och de insikter dessa meditationer ledde till har som bekant lämnat sina tydliga spår i eftervärlden. En av de historiskt sett mest inflytelserika yogamästarna var Patanjali. Han kom efter Buddha och Bhagavad Gita och tros ha levt omkring 300 f.Kr. Hans 195 tänkvärda aforismer om yoga har varit grundläggande för den yogi-ska filosofin. Dessa framstår än idag som det kanske mest definitiva arbetet som finns om yoga.

Aforismerna är uppdelade i fyra kapitel:

– Yoga and its aims
– Yoga and its practice
– Powers
– Liberation

Aforismerna ger en överblick av yogans mål, dess filosofi och struktur. De är korta och kärnfulla. I kapitlet Yoga and its aims kan det t.ex. låta så här:

– Yoga is the control of thought-waves in the mind (aforism nr 2).
– Success in Yoga comes quickly to those who are intensely energetic (aforism nr 21).

Patanjali delade in yogan i åtta steg.

Yama – 5 metoder för återhållsamhet
Niyama – 5 regelbundna discipliner
Asana – Ställningar för hälsa & meditation
Pranayama – Kontroll av prana via andning
Pratyhar – Synkronisering av sinne/tanke
Dharana – Fullständig koncentration
Dhyana – Djup meditation
Samadhi – Uppvaknande och Insikt

De första två handlar om uppförande, att leva ett fredligt och harmoniskt liv, inriktat på studier, enkelhet och renhet samt att ta avstånd från begär, överdrifter och allt som på något sätt orsakar skada för andra varelser.

De följande två handlar om hur yoga ska tillämpas fysiskt och beskriver olika övningar som samtidigt både lugnar och ger energi i både kropp och sinne.

De fyra sista stadierna handlar om utvecklingen av olika mentala och andliga egenskaper. Förmågan att höja sig över vardagens distraktioner, koncentration, lugn utvidgning av sinnena och förverkligande av en andlig förvandling som medför djup insikt i verklighetens sanna natur – samadhi.

En bra bok att läsa om detta är How to know God – The Yoga aphorisms of Patanjali av Svami Prabhavananda och Christopher Isherwood. Du kan även

Klicka här för att läsa Patanjalis aforismer på svenska: http://www.teosofiskakompaniet.net/WilliamQJudgeBiografi.htm

En bit ner på den sajten finns aforismerna översatta i tre olika avsnitt.

Under århundraden var det bara en liten selektiv skara som fullt ut praktiserade yoga: Mästare, filosofer, meditatörer och andra som levde skilda från världen, djupt in i skogen eller i grottor uppe i bergen, ensamma eller i små grupper. De tidiga mästarna utformade en del av yogaövningarna genom att studera hur djur rörde sig eftersom de var betydligt smidigare än människorna och kopplade av mer effektivt. Varje yogamästare överförde sedan sin metod och sina kunskaper till ett fåtal av sina mest hängivna anhängare.

Det var egentligen först under 1900-talet som detta ändrades i Indien. Lärare och läkare började då göra dessa tekniker tillgängliga för en bredare allmänhet. Numera är det den indiska regeringens politik att lära ut fysiska yogaövningar till alla skolbarn.

1893 gav yogin Svami Vivekananda (1863-1904) en introduktion till yoga vid en kongress i Chicago och detta blev startskottet för yogans spridning över västvärlden. 1895 besökte han England och drog även där stora skaror till sina föreläsningar. Från början var dock denna utveckling ändå relativt blygsam och yoga utövades här i princip bara av människor som levt eller rest i Orienten och av dem som var intresserade av orientalisk filosofi.

Svami Vivekanandas samlade tal och skrifter (nio volymer) finns tillgängliga att läsa på sajten: http://www.ramakrishnavivekananda.info/

En annan yogi som hade ett stort inflytande på spridandet av yogan i väst var Paramhansa Yogananda (1893-1952). Han kom till USA 1922 där han lärde ut yoga och byggde upp The Self Realization Fellowship. 1946 skrev han boken En Yogis Självbiografi vilken räknas som en klassiker i den moderna yogiska litteraturen.

Mer information om Yogananda finns att läsa på sajten: http://www.yogananda-srf.org/

Paul Brunton (1898-1981) var en engelsk journalist som övergav en framgångsrik karriär för att leva bland yogis, mystiker och heliga män. Han studerade många olika esoteriska läror och skrev 18 böcker om detta, bl.a. A Search in Secret India 1935. Han räknas till en av dem som introducerade yoga och meditation i väst under första halvan av 1900-talet.

Mer information om Paul Brunton finns bl.a. att läsa på sajten: http://www.paulbrunton.org

Efter 2:a Världskriget, i slutet av 40-talet visade Sir Paul Dukes, en engelsk statstjänsteman Hatha Yoga på det nya mediet TV och startade sedan en egen yogaskola i Epping, England.

Nästa stora våg kom under 1960-talet med hippiekulturen och popmusiken. The Beatles for till Indien, träffade Maharishi, tränade yoga och meditation med honom – och yogan började sitt segertåg över västvärlden.

På 1990-talet kom sedan det hittills största genombrottet. Yoga slog igenom på alla fronter. En lång rad mediapersonligheter berättade för världen att de tränade yoga. Elitidrottare förbättrade sina resultat med yogans hjälp. Man fick följa huvudpersoner på TV och på biofilmer som tränade yoga. Tidningarna började skriva spaltkilometer om yoga. Förekomsten av yogakurser på arbetsplatser ökade kraftigt och massor av nya center slog upp sina portar för allmänheten.

Idag utövas yoga regelbundet av miljontals människor över praktiskt taget hela världen. Nya grupper kommer till hela tiden och nya spännande former av yoga ser dagens ljus. Man kan lugnt påstå att yogan inte bara har överlevt de sista 5.000 åren, den är idag mer spridd och livskraftig än kanske någonsin tidigare i historien.

För dig som vill fördjupa dig mer i yogans långa historia finns mycket att läsa. Ett stort antal böcker är skrivna i detta ämne. När det gäller Internet finns hur mycket som helst att googla på när det gäller artiklar om yogans bakgrund och historik.

Traditional Yoga Studies (TYS) i Kanada som drivs av Georg Feuerstein är en guldgruva för dig som vill mer. Här finns bra artiklar, intervjuer och recensioner om yoga. Det är också Georg Feuerstein som står bakom The Shamballa Encyclopedia of Yoga som omnämns på olika ställen på denna hemsida.

Print