Olika yogaformer

Det finns många former av Yoga

Exakt hur yogautövandet såg ut för 5000 år sedan vet vi idag väldigt lite om. Vi kan bara ana hur det gick till när visa män och kvinnor sittande i grottor och på bergstoppar utforskade den yttre och den inre världen med hjälp av kroppsövningar, andning, djup meditation och andra tekniker.

Det vi kan se, är att även om dess grundtankar, värderingar och djupaste sanningar förblir oanfrätta genom årtusendena så är yoga som disciplin något som ständigt utvecklas, förnyas och anpassar sig efter tiden som är.

Yogan kom till väst i slutet av 1800-talet och hundra år senare kan vi se hur bara några få år nu i slutet av 1900- och början av 2000-talet inneburit en fullständig och fenomenal yogisk renässans i både öst och väst. Nya yogaformer poppar upp varje år. Yogan blandas med dans, kampsport, idrott, religion och mycket annat för att passa in i nya kulturer och nya levnadsmönster. Idag finns Fitnessyoga, NIA, Pilatesyoga, Diskoyoga, Kristen Yoga, Yoga Boxing och många andra yoga-hybridformer.

Det verkar inte finnas någon hejd på den mänskliga uppfinningsrikedomen när det gäller att inkorporera yoga i andra aktiviteter och skapa nya kombinationer. Vissa av de nya formerna vilar tungt på traditionerna medan andra handlar mer om ren fysisk träning med bara lätta inslag av yoga och meditation.

 

Olika yogiska vägar

Inom den yogiska traditionen pratar man om olika yogiska vägar. Generellt nämns fyra olika huvudvägar:
Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga och Raja Yoga.

Georg Feuerstein, Yogaforskare på Traditional Yoga Studies i Kanada säger att människor har olika styrkor och svagheter och därför utformade de gamla yogamästarna olika yogiska vägar så att vi alla ska kunna få hjälp genom yoga. Därför finns alla dessa olika grenar inom yogan, grenar som passar våra olika mentala och emotionella förmågor och önskemål. George Feuerstein nämner sju grundläggande former av yoga. Förutom de fyra här ovan lägger han också till:

Hatha Yoga, Mantra Yoga och Tantra Yoga (i vilken Kundaliniyogan ingår).

 

Totalt 22 olika traditionella yogaformer presenteras

Enligt Yogi Bhajan, mästare i Kundaliniyoga är dessa sju en del av totalt tjugotvå olika traditionella yogaformer, vilka nu kortfattat presenteras i bokstavsordning med en kort beskrivande text samt en länk till en hemsida där du hittar mer information om respektive typ av yoga.

Det finns förstås ett stort antal olika sajter att gå in på. Du kan t.ex. gå in på www.google.se och där hitta fler hemsidor att läsa på.
 

1. Anubhava Yoga

Icke-varandets disciplin. En meditativ yogaform som syftar till att stänga ner sinnena och upplösa det personliga jaget.
 

2. Ashtanga Yoga

Den disciplin inom yogan som utgår från den åttafaldiga vägen beskriven av Patanjali för 2000 år sedan, samtidigt en av de på senare år bland dansare och artister kanske mest populära formerna av yoga. Den går ibland under namnet Power Yoga och introducerades i väst på 1970-talet av Sri Krishna Pattabhi Jois. Det är en yogaform som kombinerar dynamisk andning med en serie kraftfulla, snabba, flödande rörelser. Totalt finns sex olika serier med övningar för utövaren att bemästra.
 

3. Bhakti Yoga

Hängivelsens och kärlekens yoga. Använder den Universella Kärleken för att förändra livet. Det finns olika former av Bhakti Yoga men de använder sig alla av bön, meditation och mantra.
 

4. Dhyana Yoga

Använder mantra och meditation, uppmärksamhet, närvaro och koncentration för att uppnå upplysning och transcendental medvetenhet.
 

5. Guru Yoga

Yogautövaren studerar och visualiserar sin Guru eller sina Guru´s från vilken/vilka utövaren söker hjälp och välsignelse. Sätten som kontakt med Gurun skapas inkluderar meditation, bön och telepati. Involverar ofta en Traatik eller bild på Gurun.
 

6. Gyan (Jnana) Yoga

En yogaform som tar den filosofiska vägen till andlig upplysning. Ses som den intellektuellt mest krävande formen av yoga. Den poängterar filosofisk analys, mantra och självskådande meditation. Att kunna skilja det verkliga från det overkliga, det intuitiva från det impulsiva och det intelligenta från intellektet i sig självt.
 

7. Hatha Yoga

Den yogaform som de sista årtiondena varit vanligast i engelska och amerikanska yogaklasser. Ha betyder Sol på Sanskrit och tha betyder Måne. En i grunden fysisk yoga som följer de klassiska yogiska teorierna om hur man genom kroppskontroll lär sig absorbera den universella livskraften – Prana.
 

8. Japa Yoga

Upprepandet av mantra.
 

9. Karma Yoga

Vägen till insikt och medvetenhet genom osjälviskt handlande, genom att hjälpa andra. Beskrivs redan i Bhagavad Gita.
 

10. Kriya Yoga

En yogaform som via tekniker hämtade från Gyan Yoga och Raja Yoga strävar mot andlig insikt. Den innefattar andningstekniker för att revitalisera blodet och fylla kroppen med energi. Kriya Yoga omnämns redan i Patanjalis Sutras.
 

11. Kundalini Yoga

En ursprunglig yogaform som lyfter fram varje människas medvetenhet och yttersta potential. Från början kallad Vetenskapen om Kundalini-Shakti (ormkraften), en fundamental del av den Tantriska traditionen. Ormkraften står för energi, medvetenhet, revitalisering och andlig mognad. Kundalini Yoga innefattar ställningar, rörelse, andning, mantra, meditation och mudras. Kundalinikraften renar och balanserar chakrasystemet. Även Vit Tantra ingår i den form av Kundaliniyoga som introducerades i väst 1968 av Yogi Bhajan.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.kundaliniyoga.com
 

12. Laya Yoga

Använder ljud och mantra men även andning och kroppslås för att rytmiskt inkännande sammanfoga det begränsade med det obegränsade. Praktiseras ofta i grupp.
 

13. Mantra Yoga

Har i alla tider använts inom de yogiska traditionerna. Lägger tyngdpunkten på upprepandet av mantra, dess effekt på individen och omgivningen. Många olika traditioner (Sufismen, Kristendomen, Tibetanska lamor, fakirer, rishis, yogis och andra) har utforskat ljudets möjligheter. Mantrat OM är ett av de mest spridda och välkända av alla mantran.
 

14. Naad Yoga

Siktar mot att skapa balans i kropp och sinne genom primalljud, mantra och mudras. Ibland kallas den Det Inre Ljudets Yoga och den använder sig av vibrationer och frekvenser.
 

15. Raja Yoga

Kallas Kungsyoga. Refereras till i Yoga-Shika-Upanishaderna som en kombination av Mantra Yoga, Laya Yoga, Hatha Yoga och Raj Yoga. Det är en sinnets och tankens yoga som genom meditation och kontroll över sinnet leder till fullständig upplysning.
 

16. Samkhya Yoga

Har sina rötter i urgamla Indiska och Buddhistiska texter, bl.a. Mahabharata och syftar till att komma till insikt om alltings sanna natur. Detta sker genom daglig meditation.
 

17. Sahej Yoga

Räknas som en kraftfull och hängiven del av Raj Yoga. Enligt denna lära är sann Spontanitet och Naturlighet olika aspekter av Verkligheten och alltid nära Upplysningen.
 

18. Shakti Yoga

De aktiva yogiska tekniker som ger kraft och styrka. Shakti Yoga baseras på övningar och tekniker som utvecklar en känsla av potential och förmåga i individen. Shakti Yoga och Bhakti Yoga är två former som kompletterar varandra i sina sätt att närma sig Sanningen.
 

19. Siddha Yoga

Utövarna av denna yoga strävar efter att genom yogaövningar, mantra och meditation utveckla extraordinära krafter och förmågor samt nå andlig insikt. Dess ursprung kan ledas tillbaka till den Vediska litteraturen och dyrkandet av Shiva.
 

20. Tantra Yoga

En komplex yogaform. Man menar här de psykofysiska tekniker som användas inom den Tantriska traditionen för att rensa i det undermedvetna och understödja själens renhet. I västvärlden översätts Tantra Yoga lite slarvigt med Sex-Yoga. Vad det egentligen handlar om är tekniker för att expandera sinnet och öppna upp flödet av Kundalini. Det finns olika former av Tantra: Vit Tantra, en form av icke-sexuell gruppmeditation, Röd Tantra som är den sexuella yogan och Svart Tantra som handlar om tekniker för att kunna manipulera en annan människas sinne.
 

21. Traatik Yoga

Även kallad Trataka Yoga. En kraftfull yogadisciplin som går ut på att med blicken fokusera på ett heligt objekt, en mandala, ett ljus eller en bild av sin Guru. Detta fokuserar den praniska energin och ökar koncentrationsförmågan.
 

22. Yantra Yoga

Utövarna använder Yantras – geometriskt skapade bilder och mönster av Kosmos, de olika Chakrana eller någon annan del av energisystemet för att fokusera sina sinnen och meditera på.

 

Övriga former av Yoga

Utöver dessa 22 finns många andra yogaformer, alltifrån mer traditionella former till rena nymodigheter, som utövas runt om i världen.

Långt ifrån alla former av yoga finns tillgängliga i Sverige men du får här ändå en liten överblick över den enorma spännvidden som står att finna under benämningen Yoga.

Du får även här i bokstavsordning en sammanställning av ett stort antal yogaformer med en kort beskrivande text. När det gäller flertalet finns här ett stort antal sajter att söka på. Du kan gå in på Google eller Wikipedia och där hitta ett antal hemsidor att läsa vidare på.

Abhava yoga
Är yoga för upplösning av egot/självet genom meditation. tillbakadragandet av sinnena för att uppnå ett stadium av icke-existens. (se även samadhi yoga).

Abhidhyan yoga
Grundad på 1990-talet, baserad på den tantriska traditionen. Abhidhyan Yoga handlar om insikt genom meditation, ställningar och etik.

Adhyatma yoga
Baserad på Katha Upanishaderna. Handlar om att komma till självinsikt och att finna kraften i hjärtat.

Agni yoga
Kommer från Sanskrit Ag som betyder eld. Utövarna strävar efter att rena kropp, sinne och själ genom att fylla på med Prana och aktivera kundalinikraften. Kom på 1920-talet och är också känt som Integration Yoga eller Yoga of Synthesis eftersom kropp, sinne och själ lieras med den inre elden. (Se även Kundalini Yoga och Laya Yoga).

Ahara yoga
Lär ut att kropp, sinne och själ är en manifestation av vad vi äter. Träningen innefattar olika system för att kontrollera vad vi äter. Klassiska yogatexter talar om vikten av att äta rätt, vad man ska, respektive inte ska äta och dricka.

Ajapa yoga
Är en sammansmältning av olika traditionella andnings- (pranayama) och meditations-tekniker. Denna yogaforms första moderne lärare, Guru Purananda levde 1834-1928. Ajapa Yoga är populär i Indien, Europa och USA.

Ananda yoga
En yogaform inspirerad av Paramhansa Yoga-nandas läror. Den fokuserar på olika tekniker för att rena själen genom att stärka och rena kropp och sinne.

Anna yoga
Denna yogaform fokuserar på vad du äter och dricker och hur de sedan påverkar kropp och sinne. Fokus ligger också på miljön i vilken dessa produkter produceras. Ahara Yoga ingår i denna yogaform.

Anusara yoga
En yogaform som kan härledas till Hatha Yoga och som grundades I USA 1977 av yogaläraren John Friend. Anusara Yoga lägger tyngdpunkten på att vi alla har en inre grace och värdighet som kan utvecklas genom den fysiska och mentala träning som yogan innebär.

Aqua yoga
Aqua Yoga görs i vattnet, vilket ger ökad rörlighet och flexibilitet i de olika övningarna

Arhatic yoga
Säger sig vara ett avancerat system för att sammanfatta och vetenskapligt integrera alla olika former av yoga. Utövarna arbetar med chakrasystemet, mantra, asanas (ställningar) och pranayama (andningsövningar) för att öppna flödet av kundalini.

Aura yoga
Detta är yoga för din aura, det elektromagnetiska fältet som omger din kropp. Meditation, mantra och asanas (ställningar) används för att frigöra orenheter ur auran och öka dess intensitet.

Baby yoga
Denna form av yoga använder klassiska yogaövningar för att öka flexibiliteten hos bebisar från sex veckors ålder. Arbetet fokuserar på att stärka barnets muskler och förbättra kontakten mamma/barn. Babymassage ingår också.

Bihar yoga (satyananda yoga)
Bihar yoga introducerades i väst på 1970 talet och har funnits i sverige sedan 1972 då skandinaviska yoga och meditationskolan startade asram i småland. den kombinerar kundalini och kriya yoga och den tantriska traditionen och innehåller asanas (ställningar), pranayama (andning), mudras, mantra, meditationerna ajapa japa och inre stillhet, samt djupavslappningen yoga nidra. the bihar school of yoga i indien har länge legat i frontlinjen när det gäller medicinsk forskning om yoga och vilka mätbara effekter på hälsan som träningen innebär. denna yogaform är också känd som klassisk yoga.

Bikram yoga
Består av 26 kraftfulla asanas (ställningar/övningar) som utövas i ett rum med hög värme, cirka 40 grader. Träningen är utformad för att sträcka ut muskulaturen och frigöra gifter genom svettning. Grundades av Bikram Choudhory har grundat en hel kedja med yogacenter, framför allt i USA.

Bliss yoga
Fokuserar på avspänning och helande asanas (ställningar) utifrån individens ålder och fysiska form.

Buddhi yoga
Siktar på att utveckla den intuitive förmågan som ett sätt att uppnå upplysning. Genom intellektuellt tänkande ska du uppnå en insikt där du ser och förstår vad som är viktigt och därigenom låta dig fatta klara och riktiga beslut.

Buddistisk yoga
(Se Zen Buddistisk Yoga).

Chan yoga
Kallas också Kinesisk Yoga, Qi-Gong eller Chi-Kung. Är också känd som Tai-Chi. Dess japanska motsvarighet är Zen. Den indiske mästaren Bodihidharna förde yogisk meditation till Kina där den på detta sätt utvecklades inom den kinesiska kulturen.

City yoga
En modern yogaform som följer den tantriska traditionen.

Datta yoga
Utvecklades I USA av Sri Ganapati Sachidananda Swamiji på 1980-talet. Dess huvudsakliga syfte är att företräda olika universella principer, så som fred och andlighet genom regelbundet yogautövande.

Deity yoga
Har sina rötter i Buddismen. En gud och det inre självet visualiseras och mediteras på för att uppnå en högre medvetandenivå.

Disco yoga
Modern hybridform som kombinerar discomusik och discodans med yoga.

Dru yoga
Intar en mjuk holistisk inställning och använder andningsövningar, djupavslappning och meditation. Utövarna arbetar med varandra, ibland i grupp.

ExTension yoga
Utvecklades av Sam Dworkis som en serie övningar för att träna kropp och sinne.

Fitness yoga
Kombinerar och integrerar fysisk träning med yoga och meditation.

Focal Point yoga
Denna yogaform fokuserar på att fördjupa det positiva tänkandet och självkänslan. Den använder många olika yogatekniker med betoning på meditation.

Gaiam yoga
Sammanväver olika yogaformer med betoning på medvetenhet och planetär evolution.

Ghatastha yoga
En form av Hatha Yoga som refereras till i den klassiska skriften Gheranda Samita.

Gita yoga
Detta är en all-omfattande term för 18 olika yogatyper som finns att läsa om i skriften Gita, en helig hinduisk bok.

Gnana yoga
(Se Jnana Yoga).

Gravid yoga
En variant av mjuka traditionella yogaövningar och andningstekniker som används för att förbereda kvinnans kropp inför förlossningen. Skapar också en ökad emotionell balans i kvinnan och en fördjupad kontakt mellan kvinnan och fostret i hennes mage.

Integral yoga
Grundades 1966 av Swami Satchidananda Maharaj, en elev till Swami Sivananda.Han lämnade The Divine Life Society 1966 och grundade The Integral Yoga Institute in New York, där han kombinerade Hatha Yoga, meditation, bön och tanken på osjälviskt tjänande. Han startade små samhällen, kallade Yogaville, för sina lärjungar. Han var mycket populär i väst fram till sin död 2002.

Iyengar yoga
En yogaform utvecklad av BKS Iyengar i Indien. han introducerade ett systematiskt, disciplinerat system för att skapa balans i kropp och sinne genom olika asanas (ställningar), pranayama (andning) och meditation. En mycket populär yogaform i väst, framförallt i England där den bla. förordades av den numera avlidne violinisten Sir Yehudi Menuhin som blev hjälpt med sin axel genom denna yoga.

Jaina yoga
Innehåller övningar som kommer ur den Jainistiska religionen.

Japansk yoga
(se Shin-Shin-Toitsu-Do yoga).

Jivamukti yoga
Utvecklade av två New-York bor, Sharon Gannon och David Life. Precis som Ashtanga Yoga är detta ett fysiskt intensivt system med flödande rörelser.

Joyfull yoga
En relative ny yoga som använder tekniker från olika klassiska yogaformer tillsammans med grundarens, Jillie Celestes egna praktiska erfarenheter.

Katonah yoga
Utvecklades speciellt för kvinnor i övergångsåldern för att underlätta denna många gånger svåra period i livet.

Kaula yoga
Tros ha sitt ursprung i Kashmiri Shaivism, en mycket gamma för-hinduistisk religion. Den fokuserar på asanas (ställningar) mudras (hand- och fingerkombinationer) och meditation för att genom sexuella övningar uppnå ett högre medvetande.

Kirapalu yoga
Introducerades i vast på 1960-talet av Yogi Amrit Desai. Den har sedan dess ökat i popularitet i USA. Träningen fokuserar på relationen Guru/Elev, förbrödring och gemenskap

För mer information om denna yogaform, besök hemsidan: http://www.kripalushop.org/kripalu/

Kristen yoga
Propagerar för konceptet att den kristna traditionen inkluderar yoga. Den säger t.ex. att den Helige Ande är en omskrivning för kundalinikraften.

Livsyoga
En variant på Kundalini Yoga enligt Yogi Bhajan. Utformad av Tomas Frankell 2000-2001. Är i grunden samma sak som Kundalini Yoga men utvecklad i mer ekumenisk riktning och anpassad efter västerländska förhållanden bl.a. med mantran från andra traditioner. Här anläggs också ett psykologiskt perspektiv på begrepp som chakra och kundalini.

För mer information om denna yogaform, besök hemsidan: http://www.devanews.com

Luna yoga
Kombinerar Hatha Yoga med Den Visa Kvinnan traditionen. Arbetar med ställningar andning och inkluderar även afrikanska fruktbarhets riter i dansform för att komma i kontakt med naturens egna rytmer som finns i den kvinnliga kroppen.

Maha yoga
En mystisk gren av yogan som söker utanför-kroppen-upplevelser. Detta uppnås genom att väcka upp Kundalinikraften. Maha Yoga introducerades i USA på 1970-talet av Shri Dhyanyogi Madhusudandasji.

Malik-Laya yoga
Baseras på den urgamla Laya-Yogaprincipen. Dr. Malik återupptäckte dessa fenomen och introducerade dem i väst. Här blandas Laya Yoga med Hatha Yoga, Kundalini, meditation och pranayama (andning). Grundaren inspirerades mycket av yogis och lamor i Himalaya.

Manu yoga
En yogaform som blandar asanas (ställningar) med meditation, energibalansering och kreativ visualisering.

Medicinsk yoga
Den form av yoga som används terapeutiskt på IMY. I grunden Kundalini Yoga enligt Yogi Bhajan kombinerat med framför allt guidade djupmeditationer och samtal.

För mer information om denna yogaform, besök hemsidan: http://www.medicinskyoga.se/index.php?yoga=medyoga

NIA
En modern träningsform som blandar yoga, olika dansformer och kampsporter.

Nidra yoga
Använder systematiska tekniker för att uppnå ett högre medvetande stadium, kallat Yoga-sömn. Sinnet, både det medvetna och undermedvetna stillas genom avspänning och meditation och kropp, sinne och själ blir till en enhet.

Nirvana yoga
En form av yoga som är kraftigt influerad av Hatha Yoga och Kundalini Yoga. Innefattar Buddistiska principer och söker en högre medvetenhet genom asanas (ställningar) och sittande meditation.

Pancadashanga yoga
Arbetar på 15 olika delar av kroppen som stärks genom olika yogaövningar inkluderande asanas (ställningar) och pranayama (andning).

Patanjali yoga
Under andra århundradet före vår tideräkning sammanställde den indiske mästaren Patanjali yogans grundläggande principer I sin bok Yoga Sutras, vilken än idag framstår som varande ett klassiskt mästerverk i sin genre. Han delar in yogan i åtta steg vilket skapar en systematisk metod att stilla sinnet och uppnå det högsta stadiet – Samadhi.

Phoenix rising yoga
Är en version av Hatha Yoga utvecklad av Michael Lee i USA. Den använder sig av övningar utformade för att lösa upp inre konflikter och emotionella obalanser i kroppen.

Plus-size yoga
Utvecklad I USA av Michelle Robertson för personer med övervikt.

Power yoga
Se Astanga Yoga.

Prana yoga
Fokuserar på att absorbera Prana (livsenergi) genom mantra, meditation, asanas (ställningar) och pranayama (andning), aktivera flödet av Kundalinienergi och skapa balans I kropp och sinne.

Pure yoga
En förenklad form av Hatha yoga som lätt ska kunna inkorporeras i vardagens rutiner. Inkluderar asanas (ställningar), pranayama (andning) och meditation.

Purna yoga
En modern version av traditionell indisk yoga som lär ut att det du gör varje dag (karma) är lika viktigt som allt annat när det gäller att bli medveten. Purna Yoga grundades av en yogi vid namn Sri Aurobindo (1872-1950) i Calcutta och marknadsfördes I väst av hans mamma. Ett centralt tema är förståelsen för det Universella Medvetandet i relation till det individuella medvetandet. Denna förståelse uppnås huvudsakligen genom meditation.

Radiant yoga
Utvecklades för barn och tonåringar av Susan Kramer I USA.

Recovery yoga
Utvecklades av Sam Dworkis, som också ligger bakom Extension Yoga. Inspirerat av Iyengars yogasystem är Recovery Yoga inriktat på människor med kroniska sjukdomar, skador och åldersrelaterad stelhet.

Sahaja Sthithi yoga
En variant av Recovery Yoga, utvecklad av Sadhguru Jaggi Vasudev och lärs ut vid The Isha Foundation i USA.Det handlar om ett yogaprogram med asanas (ställningar) pranayama (andning) och meditation som syftar till att läka kroppen inifrån, motverka kroniska sjukdomar och förbättra minnet.

Samadhi yoga
Denna yogaform ser sig själv som det sista steget I Ashtanga Yoga – förvärvandet av fullständig medvetenhet –samadhi. Detta uppnås genom meditation, fasta mudras (hand- och finger kombinationer) och mantra.

Sanyasa yoga
Utövarna tror att Gud är den som gör, människan är enbart ett verktyg I skaparens hand, som ska agera och utföra utan att räkna med någon belöning. Denna yogaform innebär isolering och retreats designade att uppnå samadhi – upplysning.

Sapta yoga
Eller Saptanga Yoga, är en yogaform inspirerad av Gheranda Samhita, en urgammal yogisk bok med andlig visdom. Sapta Yoga utvecklades i Nepal på 1960-talet av Yogacharya Dr. Sushil Bhattacharya och den består av sju (sapta = sju) övningar utformade för att rena kropp och sinne från gifter och negativa tankar. Mudras (hand- och fingerkombinationer), asanas (ställningar), pranayama (andning) och kontemplativa övningar används för att uppnå detta.

Satyananda yoga
(Se Bihar Yoga).

Shadanga yoga
Ställer upp sex steg för att uppnå en högre medvetenhet: Pranayama (andning), dhyana, dharana, samadhi, pratyahara (undertryckande av sinnena) och taraka (undersökande av jaget).

Shin-Shin-Toitsu-Do yoga
En japansk yogaform utvecklad av Dr Nakamura Tempu Sensei som kombinerar indisk yoga med kampsport, traditionell japansk meditation och filosofi. Den innefattar stretching, healing och meditation i sitt sökande efter Ki – livskraft.

Shiva yoga
Är inspirerad av den gamla Shivaistiska religionen. Utövarna praktiserar att hålla blicken stadig och meditera på Shiva för att på detta sätt aktivera Tallkottkörteln som de ser som det tredje ögat.

Siddha yoga
Spårar sitt urspung till dyrkandet av Shiva I Kashmir samt till Vedanta. Utövarna siktar på att uppnå självinsikt and andligt uppvaknande genom yogaövningar, speciellt meditation och mantra.

Sivaite Tantric yoga
Även känd som Sakti Tantra och har sina rötter I den urgamla tantriska traditionen som går tillbaka till för-Vediska tider. Sivaite Tantric yoga använder sig av sex chakra och söker resa kundalinikraften genom bön och olika ritualer.

Sivananda yoga
Kombinerar tolv grundläggande ställningar plus solhälsningen med andning och meditation för att öppna flödet i chakrasystemet. Systemet utvecklades av Swami Sivananda Saraswati, grundare av The Divine Life Society som har center och ashrams over hela världen. En av hans elever Swami Vishnu Devananda, introducerade Sivananda Yoga i väst på 1950-talet.

Soma yoga
Utvecklades I Kalifornien. Använder flödande rörelser, helande ljud, meditation, djupavslappning och massage.

Sparsha yoga
Se Asparsha yoga.

Svaroopa yoga
En version av Hatha Yoga utformad av Rama Berch från Kalifornien. Övningarna är designade för att stärka ryggen och därigenom motverka skador/sjukdom och förbättra hälsan. Namnet Svaroopa refererar till inneboende lyckokänsla som finns inom oss alla.

Swara yoga
En variant på Prana Yoga som fokuserar på att styra luftflödet genom näsborrarna och balanserar andningen med hjärtats rytm.

Tai yoga
Kombinerar yogiska tekniker med rörelsemönster från Tai Chi (kinesisk kampsport som imiterar djurrörelser).

Taraka yoga
Har beskrivits som Livets Yoga.

Tibetansk Drömyoga
Kommer ur den tibetanska buddistiska traditionen. Medvetandet manipuleras i ett drömtillstånd för att frigöra rädslor, öka kreativiteten och guida utövaren i riktning mot andlig och artistisk utveckling.

Tibetansk yoga
Baserad på de sex formerna av tibetanska buddistiska yogaövningar som kom till Tibet från Indien för mer än 1.000 år sedan. Det handlar om stilla tyst meditation såväl som fysiska yogaövningar, chanting och handrörelser. En version, känd som Tibetansk Energi Yoga fokuserar på sol- och månenergierna i den traditionella tibetanska medicinen.

Tummo yoga
En tibetansk form av yoga (tummo är det tibetanska ordet för inre hetta) som kommer ur den tantriska traditionen och inkluderar chakras, psykiska nervbanor, kundalini, pranayama (andning), visualisering och mudras (hand- och fingerkombinationer.

Vasistha yoga
Handlar om att finna Brahman – Det Inre Självet – genom att använda rörelse, mantra och meditation.

Viniyoga
Fokuserar på din kropp och dina mål, ofta som privatlektioner och är baserat på tanken att yogautövandet ska utformas efter individens specifika behov. Vini Yoga kombinerar chanting, meditation och rörelse. Vini Yoga hävdar sina rötter i Yoga Rahasya, en urgammal bok skriven på 800-talet av Nathamuni. Den moderna versionen av Vini Yoga grundades av en hans efterföljare, Krishna-macharya, som lärde sig yoga av tibetanska yogis. Han blev sedan själv lärare till bl.a. BKS Iyengar och Sri Pattabhi Jois, Indra Devi och sin egen son, TKV Desikachar.

Yoga boxing
Kombinerar yoga med kampsport och shamanisk dans. Finns I USA och England.

Yogalates
Kombinerar yoga med Pilates.

Zen yoga
Se även Dhyana Yoga.

Zen-Buddistisk yoga
Är kopplad till olika kinesiska kamp-sporter, t.ex. Kung-Fu och Wushu. Utvecklad av en indisk munk som levde på 600-talet och som förde det Zen-filosofiska tänkandet till det kinesiska kloster där han verkade. Han utvecklade denna yogaform för att hålla sig i form och kunna meditera långa perioder i taget.

Print