Vad är yoga?

balanced-stones Yoga – en hel filosofi  som omfattar många olika aspekter av livet och vardagen. Idag finns det hundratals olika yogaformer och vi vet att människor praktiserade någon form av yoga redan för ca 6.000 år sedan. Idag växer yoga snabbt över hela världen.

 

Ordet yoga
Ordet Yoga sägs ofta betyda just balans. Det kommer från Sanskrit. Dess rot är ordet yuj och betyder ordagrant ok eller förening. Yoga syftar bokstavligen till att ta på sig oket, att anstränga och disciplinera sig, att åstadkomma balans mellan kropp, sinne och själ. Yoga är en filosofi, ett system, för fysisk, mental och andlig träning.

 

Ursprung
Yoga kommer ursprungligen från Indien där det utvecklades för många tusen år sedan och sedan spreds över resten av världen under 1900-talet.

 

Många komponenter
Yoga ser sig själv som en fullständig vetenskap för livet, ett komplett system där fysiska ställningar och övningar, asanas, är en av många andra olika komponenter. Yogaövningarna som utförs långsamt och kontrollerat är ämnade att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge större insikt.

 

Andningen
Andningen spelar en  grundläggande roll och enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft, prana. Hos de flesta människor är andningen en omedveten funktion. Den kan ändras medvetet genom användning av olika andningstekniker, vilket i sin tur även påverkar välbefinnandet. Andningen är också en direkt avspegling av olika känslomässiga tillstånd. Är vi uppjagade andas vi snabbt och ytligt, är vi lugna andas vi djupare, långsammare andetag.

En medveten förändring av andningen kan direkt påverka hur vi mår och skapa fysisk, mental och emotionell harmoni inom oss. Andningen är ett unikt sätt att kunna påverka sinnet och kroppens undermedvetna processer.

 

Yogaträning
Yogaträningen påverkar kroppen och dess inre organ som ger smidigare, uthålligare muskulatur, förbättrad matsmältning och hormonbalans, ett starkare och mer uthålligt nervsystem, mer balans mellan hjärnhalvorna och mycket mer…

Det är helt klart att du får några tydliga, mätbara effekter, både fysiskt och mentalt av din yogaträning. Det ursprungliga syftet med all form av traditionell yogaträning är dock ett annat, det handlar i grunden om medvetenhet. Det viktigaste med yogaträningen är att lära sig att lyssna inåt, i kropp och i sinne. En filosofi för att göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential. Yoga är, enkelt uttryckt, en teknik för att uppnå fullständig medvetenhet. Den behöver upplevas för att förstås. Vi kan prata om det i veckor, vi kan läsa hundra böcker om yoga, vi kan ha en massa teoretisk kunskap om yoga – men yoga måste utövas för att kunna förstås fullt ut.

Som en yogamästare uttryckte det:

– Kunskap blir till verklig visdom först när du upplever det, med ditt hjärta och med hela din varelse, först när det blir en del av din personliga upplevelse.

 

Religion och yoga

Genom årtusendena har yoga kopplats samman med olika teologiska och filosofiska system. Yoga i sig själv är inte någon religion och inte heller kopplad till någon specifik religion. Yoga är först och främst en praktisk, fysisk, mental och andlig disciplin som förespråkar personligt utövande ledande till insikt. Yoga är ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur.

Yogan påstår sig inte vara någon slags enda eller rätta väg till frälsning. Yogan utesluter aldrig någon från att delta. Tvärtom , yogaövningar kan utföras, och gör det också, av alla typer av människor över hela världen, oavsett religiös uppfattning och tillhörighet. Du behöver inte gå med i någon sekt eller tro på något särskilt för att träna yoga. Du behöver inte tro på något annat än möjligheten att du genom yogaträningen kan transformera, förändra dig själv i riktning mot din egen fulla potential och komma i kontakt med din egen innersta sanna kärna, den du verkligen är.

 

Det korta svaret:
Yoga är en andlig disciplin, inte en religion. Där religion handlar om tro, är yoga ren vetenskap, den kanske äldsta vetenskapliga traditionen på planeten. Yoga är en metod för utvidgad medvetenhet som handlar om att fördjupa kontakten med det inre jaget, snarare än yttre gudar.

Andlighet är ett begrepp som kan definieras på flera olika sätt. I grunden handlar andlighet om vårt individuella sökande efter meningen med livet och vår relation med det transcendenta – det som ligger bortom det mänskliga vetandets gränser, bortom tingens kategorier.

Andlighet har flera dimensioner. Det kan handla om religiös andlighet, som uppkommer ur en viss religion. Det kan också handla om icke-religiös andlighet som inte uppkommer ur någon religion.

Vi är reflekterande varelser och en av våra mest grundläggande existentiella frågor är sökandet efter mening. Finner vi ingen mening blir livet meningslöst och detta skapar djup existentiell stress och smärta. Andliga och existentiella frågor är därför grunden för den mänskliga tillvaron. Vår inställning till frågor om livets mening och syfte är i sig själv inte religiös men förekommer inom alla religioner.

Andlighet handlar om att lyssna in i hjärtat, ta hand om sig själv och göra det som upplevs väsentligt och samtidigt ha ett öppet, medkännande hjärta i mötet med andra människor.

 

MediYoga och religion:
MediYoga är en modern, svenskutvecklad yogaform, sprungen ur klassisk Kundaliniyoga, som med hjälp av det mest ursprungliga och kraftfulla inom traditionell yoga, strävar att skapa hälsa och balans i människor. Vi använder en del mantra hämtade ur Kundaliniyoga traditionen t ex mantrat Guru Ram Das, vilket förekommer inom sikhismen som namnet på en av deras andliga ledare. Vi använder mantrat tack vare mantras vibratoriska kraft i olika hjärtmeditationer. Ordet Guru kan översättas som den eller det som leder från mörker till ljus och Ram Das betyder tjänare av det oändliga eller icke dömande. MediYoga är en vetenskaplig metod vars yoga- och meditationsprogram sedan 1998 löpande testas inom ramen för modern vetenskaplig forskning, i samverkan med våra mest framstående forskningsinstitutioner (KI, KS, Danderyd m.fl.). MediYoga som idag finns på ett växande antal sjukhus och vårdcentraler över hela Sverige är inte religiöst, det är en vetenskap.

 

Det längre svaret:
En religion är ett trossystem medan yoga är ett system för fysisk, mental och andlig träning. Yoga är ett av sex (6) stora filosofiska system som föddes ur Vedaskrifterna på den Indiska kontinenten för flera tusen år sedan. Yogan har själv har alltid sett sig som ren vetenskap, en väg mot ökad medvetenhet och fördjupad självkännedom.

Rig-Veda, som innehåller mer än tiotusen verser, är det äldsta av de filosofiska verken och dateras av allt fler forskare, inklusive Georg Feuerstein, en av världens främsta auktoriteter på området, ända tillbaka till tredje eller fjärde årtusendet före vår tideräkning. Rig-Veda nämner yoga som begrepp. Om dateringen är korrekt så utövades någon form av yoga på planeten redan för redan 6.000 år sedan, och kanske tidigare än så. Yoga är en vetanskaplig, praktisk, metodisk, systematisk disciplin för att hjälpa människan att komma underfund om sin egen djupaste, sanna natur. Som andlig disciplin och vetenskap har yoga aldrig handlat om att vara en del i någon religiös process, där allt handlar om tro.

Yoga har alltid handlat om att via upprepbara experiment och självstudier komma fram till en fullständig sanning. Över tid har yoga på grund av sin kraftfullhet införlivats som verktyg in i olika religioner, så som t.ex. i hinduismen,  som inte har någon grundare vilket gör det svårt att säga exakt när den har uppstått, men flera olika källor anger ca 1.500 f.Kr. Sikhismen uppstod på 1400-talet och använder yoga liksom Buddhismen som är från ca 500 f Kr.

Under 2012 pågick efter en anmälan om påstådd religiositet en livlig debatt huruvida yoga skulle få finnas i den svenska skolan.

Skolinspektionen slog i oktober 2012 fast att yoga inte kunde anses vara religiöst och tillät fortsatt verksamhet med yoga i skolan.

Erik af Edholm, docent och forskare inom Sydasiens religioner vid Stockholms universitet uttalade sig i Svenska Dagbladet 23 oktober 2012. Han ansåg att dagens yoga är sekulariserad och kan betraktas som en gymnastikform. Inte ens från början, för cirka 2,500 år sedan, var yogan religionsspecifik, menade han. Istället ingick yoga i olika då religiösa strömningar i Indien. Senare, i slutet av 1800-talet, inspirerades enligt honom yogan dessutom av gymnastik från Europa

 

Sammanfattningsvis:
Yoga är ett verktyg och du som användare väljer själv hur du vill använda verktyget. Yoga kräver ingen form av bikt eller bekännelse av sina utövare. Vi dyrkar inga gudar eller ikoner. Yoga har inga präster, inga kyrkor och kräver inte medlemskap i någon församling.

Att ta del av andra traditioner och uppleva dem inifrån på ett autentiskt sätt är för dig som människa utvecklande på alla sätt. Yoga kan lika väl utövas av religiösa fundamentalister som av ateister. Ingen blir automatiskt, i smyg, buddhist eller hindu efter att ha praktiserat MediYoga en termin eller två.

Yoga finns med som del av många olika religioner – men religion finns inte med som del av yogan.

Print