Svensk forskning

Forskning på yoga har pågått i Sverige sedan 1998 då vi deltog i den första svenska yogastudien, en ryggstudie som Karolinska Institutet genomförde det året. Därefter har ett antal studier på MediYoga genomförts i Sverige. Stockholms Universitet jämförde yoga med kognitiv terapi på en affärsbank i Stockholm, Postgirot lät sina anställda gå på yogakurs under arbetstid och utvärderade sedan träningen, Karolinska Institutet inkluderade yogaträning i sitt DU-projekt. Astra-Zeneca utvärderar löpande MediYoga för sjukskriven personal sedan 2004.

 

Danderyds sjukhus forskar sedan 2007 fortlöpande på MediYoga för olika hjärtproblem (hjärtinfarkt, förmaksflimmer, stroke mm). Den forskningen har lett till att sjukhuset sedan januari 2010 använder MediYoga som en reguljär del av rehabiliteringen av sina hjärtpatienter. KI fortsätter att forska på yoga för ryggen. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge forskar på Medicinsk Yoga mot hjärtsvikt och både KS och Danderyd planerar nya större studier på förmaksflimmer.

 

Här följer nu en sammanställning av den forskning, de undersökningar och studier som gjorts, huvudsakligen på MediYoga, i Sverige sedan 1998. Du laddar enkelt hem hela rapporterna, eller sammanställningarna i de fall där det är det som finns tillgängligt, i PDF-format.

 

(June 19, 2010)
2010-Yoga-mot-högt-blodtryck.pdf download View | Download
Summary: Högt blodtryck är en av västvärldens vanligaste sjukdomar och kostnaderna för medicinsk behandling av högt blodtryck och dess följdsjukdomar ökar ständigt. Vi vet att stress påverkar blodtrycket, men det är en faktor som är svår att påverka. Flera studier har visat att yoga kan ha en blodtryckssänkande effekt och kan sänka nivåerna av stresshormon i […]
Categories: Generellt
(June 19, 2009)
2009-Hjärta-Medicinsk-Yoga-som-sekundärprevention-vid-hjärtinfarkt-abstract.pdf download View | Download
Summary: Yoga har funnits i cirka 5000 år och har visats ha effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Rehabilitering är det särskilt viktigt hos patienter som genomgått hjärtinfarkt som minskar återinsjuknandet. Avsikten med studien var att undersöka effekten av medicinsk yoga, som del i hjärtrehabiliteringsprogrammet efter hjärtinfarkt, på riskfaktorer för hjärt-och kärl sjukdomar. Sextio patienter […]
Categories: Hjärta
(May 19, 2009)
2009-Cybergymnasiet-Aspergers-syndrom.pdf download View | Download
Summary: Vi arbetar på en resursenhet för elever som är i behov av särskilt stöd. Många av våra elever har diagnosen Aspergers syndrom. Förmågan att fokusera och hålla kvar koncentrationen är ofta begränsad för de elever som studerar på resursenheten. På grund av otaliga motgångar både inom skolan men även utanför skolan har deras självförtroende ofta […]
Categories: Generellt
(June 19, 2006)
2006-Yoga-meditation-som-stressreducerande-behandling-vid-hypertoni.pdf download View | Download
Summary: Syftet med studien var att undersöka om yoga och meditation har effekt på stressrelaterade sjukdomar, här med fokus på hypertoni, som idag räknas till en av de stora folksjukdomarna. Studien bygger på litteraturgranskning och analys av vetenskapliga artiklar, samt personliga kontakter med yogalärare. I resultatet framkom att de patienter som fick kontinuerlig handledning i sitt […]
Categories: Stress
(May 19, 2006)
2006-Skillnader-i-självskattad-stress1.pdf download View | Download
Summary: Stress, depression och ångest är faktorer som inverkar menligt på människors upplevelse av välbefinnande. Fysisk aktivitet framhålls allmänt som en viktig komponent för att höja människors upplevelse av välbefinnande (Hassmén, Koivula & Uutela, 2000). Regelbundet motionerande gör att människor bemästrar stress bättre och förebygger och minskar alla symptom som ingår i det metabola syndromet (Währborg, […]
Categories: Stress
(June 19, 2002)
2002-Kroppsmedvetenhet-i-förskolan.pdf download View | Download
Summary: Vi lever i ett samhälle med högt tempo och som ställer alltmer högre krav på oss – barn som vuxna. Det är viktigt att så tidigt som möjligt lära oss färdigheter som rustar oss mot stressen. Självtillit är en mycket viktig sådan färdighet och för att stärka denna måste vi börja med att öka vår […]
Categories: Generellt
(June 19, 2001)
2001-Yoga-på-Postgirot.pdf download View | Download
Summary: Yoga är en 5000 år gammal träningsmetod som numera tillämpas över nästan hela världen som förebyggande och rehabiliterande metod vid olika slags smärtor och problem, såväl psykiska som fysiska. Yoga är inte en religion men den återfinns inom både buddismen och hinduismen. Bland många är huvudvärk eller värk i nacke och axlar ett ofta förekommande […]
Categories: Generellt
(May 19, 2001)
2001-Yoga-inom-DU-projektet-en-sammanställning.pdf download View | Download
Summary: Inom ramen för ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet, Alecta och AFA erbjöds ett stort antal människor som var långtidssjukskrivna för utmattningsdepression att få olika former av terapi för att kunna komma tillbaka på arbetsmarknaden igen. Huvudsakligen användes Kognitiv Terapi som behandlingsform men även Medicinsk Yoga som terapi via Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) fanns […]
Categories: Generellt
(April 19, 2001)
2001-Livsstilsprojektet.-Rapport.pdf download View | Download
Summary: Livsstilsprojektet är ett helhetsorienterat utvecklingsprojekt som utgår från människans egen inneboende förmåga att återskapa hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Projektet har som utgångspunkt att kropp och själ är en helhet. Kroppen – andning, rörelser, uttryck – har stort utrymme i utvecklingsprocessen liksom att medvetandegöra tankar, känslor, värderingar och föreställningar som omedvetet styr vårt handlande. En […]
Categories: Psyke/känslor
(June 19, 2000)
2000-Yoga-och-Stress-studie.pdf download View | Download
Summary: Ett flertal studier har visat på positiva effekter av gruppbehandlingar vid olika typer av psykisk och fysisk ohälsa. I denna randomiserade studie utvärderades effekten av två olika stresshanteringsmetoder. En kognitiv beteendeterapeutisk metod kallad Strategisk Resursanvändning (SRA) jämfördes med Kundaliniyoga. 33 deltagare rekryterades från ett stort svenskt företag1 och fördelades på fyra grupper. En könsblandad grupp […]
Categories: Stress
Print